Umowa zlecenie do 200 zł (dwustu złotych) brutto należy do tak zwanych małych umów, co oznacza, że jest ona opodatkowana zryczałtowanym osiemnasto procentowym podatkiem dochodowym bez pomniejszania przychodu o koszty jego uzyskania, pod warunkiem, że zleceniobiorca nie jest pracownikiem płatnika i została podpisana jednorazowo.
W związku z zastosowaniem zryczałtowanego podatku dochodowego zleceniodawca nie ma obowiązku przedstawiania Urzędowi Skarbowemu oraz płatnikowi deklaracji podatkowej PIT-11 do końca lutego następnego roku podatkowego. Składa jedynie deklarację PIT-8AR do Urzędu Skarbowego do końca stycznia następnego roku podatkowego.
Jeżeli kwota nieprzekraczająca dwustu złotych brutto w umowie zlecenia została określona stawką godzinową, zleceniobiorca jest jednocześnie pracownikiem zleceniodawcy lub kwota dwustu złotych tytułem wynagrodzenia jest wypłacana co miesiąc, z wynagrodzenia należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy na zasadach ogólnych i odliczyć od wynagrodzenia koszt uzyskania przychodu. W tym przypadku zlecenia jest już zobowiązany wystawić zleceniobiorcy PIT-11 do końca stycznia lub lutego następnego roku podatkowego, a w Urzędzie Skarbowym złożyć deklarację PIT-4R i oznaczeniem podatku.
Ponadto, co do zasady, umowa zlecenie nieprzekraczająca kwoty dwustu złotych brutto, podlega składkom ZUS, czyli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Co do zasady, ponieważ to zależy od tego, kto jest zleceniobiorcą. Gdy zleceniobiorcą jest student lub uczeń, który nie ukończył dwudziestego szóstego roku życia, składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie muszą być odprowadzane. Ta sama sytuacja powtarza się, gdy zleceniobiorca jest równocześnie pracownikiem i składki się ze sobą zbiegają. W tym przypadku obowiązkową składką odprowadzaną do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest składka z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.
Ponadto zleceniodawca nie pobiera zaliczek na podatek dochodowy od zleceniobiorcy, gdy zleceniobiorca złoży oświadczenie, z którego wynika, że wykonywane przez niego na podstawie umowy zlecenia usługi wchodzą w zakres prowadzonej przez zleceniobiorcę działalności gospodarczej. Przychody te opodatkowuje wówczas zleceniobiorca będący przedsiębiorcą. W innych wypadkach zleceniodawca ma obowiązek uiszczenia kwoty należnego podatku na konto właściwego według miejsca zamieszkania podatnika Urzędu Skarbowego do dwudziestego dnia kolejnego miesiąca rozliczeniowego następującego po miesiącu, w którym zaliczka została pobrana.
Patrząc z punktu widzenia zleceniobiorcy, który chciałby, aby jak najwięcej z kwoty dwustu złotych brutto zostało mu w portfelu, to bardziej korzystne jest opodatkowanie małej umowy zlecenia zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości osiemnastu procent bez pomniejszenia tej kwoty, dwustu złotych brutto, o koszty uzyskania przychodu. W tym przypadku wynagrodzenie należne zleceniobiorcy zostanie pomniejszone jedynie o kwotę trzydziestu dwóch złotych. Zleceniobiorca otrzyma więc sto czterdzieści osiem złotych netto.

http://www.inwestycyjnawolnosc.pl/

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ